บุคลากรทางการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพิน สุขเกษม
พนักงานราชการ

วรรณชัย จันทร์บูรณ์
นักการภารโรง

นางสาวศศิวิมล ศรีเมือง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวกมลวรรณ จันทร์แสง