พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมายพันธกิจ  (Mission)


 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพครูตามแนวนโยบายทางการประกันคุณภาพการศึกษา

 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

 3. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 4. ระดมทรัพยากรจากชุมชน  เพื่อจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

   

  เป้าประสงค์  (Objective)


 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถอ่านออกเขียนได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ  มีคุณลักษณะที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและชุมชน

 3. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 5. เพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

   

  เป้าหมาย (Goal)


 1. นักเรียนอ่านออกเขียนได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและชุมชน

 3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 4. ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

 5. โรงเรียนดำเนินงานสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด