วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

วิสัยทัศน์ (Vission )

เป็นสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม  นำความรู้  สู่มาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ชุมชนมีส่วนร่วม ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 คำขวัญของโรงเรียน                           เรียนดี    มีวินัย    ใช้ประหยัด    เคร่งครัดคุณธรรม


 ปรัชญาของโรงเรียน                  เรียนรู้คู่คุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  มุ่งสู่มาตรฐาน  ให้บริการชุมชน