ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านยางชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โทร 032-788255 เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ หมู่ 6 บ้านยางชุม และหมู่ 10 บ้านวังข้าวสาร  ตำบลกลัดหลวง  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

          ประวัติโรงเรียนบ้านยางชุม โดยย่อ  เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๙  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีจำนวนนักเรียน ๖๘ คน มีครูจำนน ๒ คน โดยมีนายสำรอง ปลอดโปร่ง เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

          ปีการศึกษา ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างบ้านพักครูแบบสามัญ จำนวน ๑ หลัง

          ปีการศึกษา ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ข  จำนวน ๑ หลัง และสร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง

          ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

          ปีการศึกษา ๒๕๒๕ นายธงชัย ธนูทอง มารับตำแหน่งครูใหญ่ แทน นายสำรอง ปลอดโปร่ง

          ปีการศึกษา ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างตามรายการดังต่อไปนี้

             ส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน    หลัง  เป็นเงิน ๔๙,๕๐๐  บาท

             อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๓/๒๖  จำนวน    หลัง  เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐  บาท

             อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๖  จำนวน    หลัง  เป็นเงิน  ๒๒๐,๐๐๐  บาท

          ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

          ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน    หลัง  เป็นเงิน  ๑,๖๙๖,๐๐๐ บาท

          ปีการศึกษา ๒๕๔๒ นายบุญชู แก้วชิงดวง มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และได้รับงบประมาณจากทางราชการในการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์และถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.๓๐ พิเศษ จำนวน ๑๔๕,๐๐๐  บาท

          ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้รับเงินบริจาคจากคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงครองราชย์สมบัติครบ ๖๐ พรรษา

          ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับเงินบริจาคจากคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันออกพร้อมประตูเหล็ก จำนวน ๒ ประตู

          วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓  นางวราภรณ์ สิทธิขำ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม แทน นายบุญชู แก้วชิงดวง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

          เดือนเมษายน ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณปรับปรุงหลังคาบ้านพักครู เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท  ต่อเติมปรับปรุงหลังคา ที่ล้างภาชนะและปรับปรุงโต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณจากการแปรญัตติจากรัฐบาล นำมาปรับปรุงทาสีอาคารเรียนทั้ง ๒ หลัง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

          เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มอบหมายให้ นายวรรณชัย จันทร์บูรณ์ ดำเนินการปรับปรุงสวยหย่อมด้านหน้าโรงเรียน โดยใช้เงินงบประมาณจากการจัดงานวัดยางชุม หลวงพ่อทิพวรรณ ทิพวณฺโณ มอบเงินบริจาคให้ พร้อมด้วยเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

          ทาสีรั้วโรงเรียนทั้ง ๒ ด้าน พร้อมปรับปรุงป้าย ด้วยเงินงบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

          วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับเงินงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง

          เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับเงินบริจาคจากหลวงพ่อวัดยางชุม หลวงพ่อทิพวรรณ ทิพวณฺโณ และเงินงบประมาณจากทางราชการในการปรับปรุงทำแนวรั้วกั้นสระน้ำด้านหลังโรงเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

          วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการในการปูพื้นกระเบื้องใต้อาคารเรียนและของบบริจาคเพิ่มเติมจากหลวงพ่อทิพวรรณ ทิพวณฺโณ วัดยางชุม ในการปูพื้นกระเบื้องภายในห้องเรียนชั้น ป.๔  ชั้น ป.๕  บริวณหน้าระเบียงและรอบๆบริเวณชายคาทางเดิน เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

          ทางโรงเรียนบ้านยางชุมได้ต่อเติมห้องใต้ถุนอาคารเรียน ๑ ห้อง โดยใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

          เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลวงพ่อทิพวรรณ ทิพวณฺโณ วัดยางชุม ได้บริจาคเงินมาให้สำหรับดำเนินการทาสีห้องที่สร้างใหม่ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

          เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ปรับปรุงติดตั้งผ้าม่านห้องใต้ถุนอาคารเรียน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

          เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมทรัพยากรทางน้ำ จ.ราชบุรี ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงน้ำดื่มบริสุทธิ์ ด้วยเครื่องกรองน้ำอย่างดี ใช้งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผู้รับเหมามาดำเนินการก่อสร้าง

          เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ต่อเติมโครงหลังคา Metal Sheet กันแดดกันฝนระหว่างอาคาร ๓ กับโรงอาหาร ใช้งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

          วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๔/๔๕ จำนวน  ๑ หลัง เป็นเงิน  ๒๔๑,๐๐๐ บาท

          วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดอาคารเรียน ป.๑ ข. เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐ บาท

          เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)  ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท

          เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

          เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูแบบสามัญ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

          เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท จัดซื้อโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

          เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล ขาว/ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข. สปช.๑๐๓/๒๖  เป็นเงิน ๑๘๗,๖๐๐ บาท

          วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  นายอาทิตย์ ทองอ่อน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม

              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านยางชุม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน ณ วันที่  10  มิถุนายน 2559 จำนวน 127 คน ผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 7 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน  ครูธุรการ 1 คน  นักการภารโรง  1  คน